Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Սեփականատերեր

Բաժնետերեր

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 455.000.000 (չորս հարյուր հիսուն հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 455.000 (չորս հարյուր հիսուն հինգ հազար) հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1.000 (մեկ հազար)  ՀՀ դրամ:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված են և պատկանում են «ԻՍԻ Ինվեստմենտս» ՍՊԸ-ին:

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի վերոնշյալ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները:

Վերոնշյալ տեղեկությունները Կազմակերպության կողմից տրամադրվում են անվճար` մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.

  • առձեռն` գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ,
  • էլեկտրոնային հասցեով` info@varks.am,
  • փոստով` «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Հայաստան, 0002, Երևան Սարյան փող., 12 շենք: